Statuten

STATUTEN


NAAM EN ZETEL


ARTIKEL 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Fonds voor Pluimveebelangen
2. Zij is gevestigd te Zoetermeer

DOEL EN MIDDELEN

ARTIKEL 2

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van ontwikkelingen op het gebied van de dierlijke productie in het algemeen en de pluimveehouderij in het bijzonder, waarbij met name ontwikkelingen op het gebied van arbeid, diergezondheid, dierenwelzijn en productveiligheid worden gestimuleerd, en voorts al hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt.
 2. De stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen. Zij beoogt uitsluitend het algemeen belang.
 3. De middelen van de stichting bestaan uit de gelden die door derden aan de stichting ter bevordering van haar doel ter beschikking zijn of worden gesteld en de opbrengsten van het vermogen.

ARTIKEL 3

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van financiële of andere steun.

BESTUUR

ARTIKEL 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf (5) bestuurders.
 2. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:
  a. een voorzitter, die als zodanig, al dan niet uit hun midden, wordt benoemd door de onder b. tot en met g. genoemde leden van het bestuur;
  b. een bestuurslid dat als zodanig is benoemd door de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP
  van de vereniging: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, ingeschreven in het
  handelsregister van de Kamer van Koophandel en onder nummer 40413400, vakgroep
  Pluimveehouderij LTO/NOP, hierna aan te duiden als “LTO.NOP”;
  c. een bestuurslid dat als zodanig is benoemd door de vereniging: Nederlandse Vakbond
  Pluimveehouders, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
  nummer 08124425, Nederalndse Vakbond Pluimveehouders hierna aan te duiden als “NVP”;
  d. een bestuurslid dat als zodanig is benoemd door de vereniging: Algemene Nederlandse
  Vereniging van Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
  Koophandel onder nummer 40121698, Algemene Nederlandse Vereniging van
  Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten, hierna aan te duiden als :ANEVEI”;
  e. een bestuurslid dat als zodanig is benoemd door de vereniging: Vereniging Nederlandse
  Vereniging van Pluimveeverwerkende Industrie Nepluvi, ingeschreven in het
  handelsregistervan de Kamer van Koophandel onder nummer 40119436, Vereniging van de
  Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie hierna aan te duiden als “NEPLUVI”
  f. een bestuurslid dat als zodanig is benoemd door de vereniging Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 40238219, Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens hierna aan te duiden als "COBK";
  g. een bestuurslid dat wordt geacht de belangen van de werknemers in de pluimveesector tevertegenwoordigen en dat kan worden benoemd door de onder b. tot en met f. genoemde leden van het bestuur.
 3. De secretaris van de stichting: Stichting AVINED, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59546247, is adviseur van het bestuur. Hij heeft een raadgevende stem.
 4. Leden van het bestuur hebben voor een periode van vier jaren zitting in het bestuur en kunnen nadien één keer voor een tweede periode van vier jaren worden benoemd, casu quo afgevaardigd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op waarin wordt geregeld dat jaarlijks van maximaal twee leden van het bestuur de zittingsperiode eindigt.
  De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemda.
 5. a. Het bestuur kan een lid:
  - dat bij herhaling in strijd handelt met of publiekelijk ageert tegen het door het bestuur vastgestelde beleid, of
  - dat door handelingen of gedragingen het belang van de stichting ernstig schaadt, voor een periode van maximaal een jaar schorsen, indien tenminste tweederde van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur zich voor een schorsing heeft uitgesproken.

  b. Indien het bestuur niet binnen de van toepassing zijnde schorsingsperiode tot ontslag van de geschorste bestuurder heeft besloten, eindigt de schorsing.
  De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de bestuursvergadering te verantwoorden.
  Een geschorste bestuurder is niet gerechtigd tot uitoefening van het stemrecht dan wel vertegenwoordigingsbevoegdheid zolang zijn schorsing voortduurt.
 6. Een bestuurder defungeert:
  a. door zijn overlijden;
  b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  c. door zijn aftreden al dan niet volgens een rooster van aftreden;
  d. door ontslag door organisatie die hem heeft afgevaardigd;
  e. door ontslag door de gezamenlijke overige leden van het bestuur, of
  f. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 5

 1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter. Hij vervangt de voorzitter bij diens belet of ontstentenis.
 2. De plaatsvervangend voorzitter wordt voor een periode van vier jaren benoemd en kan eenmaal worden herbenoemd.
  Het in artikel 4 lid 4 tweede alinea bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6

Indien één of meer vacatures in het bestuur ontstaan, blijven de overige leden, c.q. blijft het enig overgebleven lid een wettig college vormen, tot in de opvolging is voorzien.


BESTUURSVERGADERING


ARTIKEL 7

Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar en bovendien zo dikwijls als de voorzitter dat wenselijk oordeelt of tenminste twee bestuursleden dit onder opgaaf van redenen schriftelijk verzoeken.

ARTIKEL 8

De voorzitter kan personen die geen deel uitmaken van het bestuur uitnodigen tot het bijwonen van één of meer vergadering(en). Zij hebben alsdan een raadgevende stem.

BESLUITVORMING


ARTIKEL 9

 1. Het bestuur mag geen besluiten nemen indien niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 2. Is op een ten tweede male voor hetzelfde onderwerp uitgeschreven vergadering wederom het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen.


ARTIKEL 10

 1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 3. Bij staking van stemmen is het voorstel niet aangenomen.
 4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, gestemd. Benoeming bij acclamatie is echter mogelijk, indien geen van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.

BEVOEGDHEDEN


ARTIKEL 11

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

ARTIKEL 12

 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
  De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter handelend tezamen met een bestuurslid.
 2. Het bestuur kan personen, al dan niet uit zijn midden, machtigen de stichting te vertegenwoordigen.

BELEIDSPLAN

ARTIKEL 13

Het bestuur draagt zorg voor een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden (voor zover van toepassing), het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan en draagt dit beleidsplan op inzichtelijke wijze uit.

ARTIKEL 14

 1. Het bestuur kan, afgezien van de in artikel 4, derde lid, genoemde adviseur, maximaal vijf (5) personen benoemen tot adviseur.
 2. Zij hebben tot taak het bestuur te adviseren over door de stichting financieel te ondersteunen, casu quo ondersteunende activiteiten.
 3. Zij hebben toegang tot de vergaderingen van het bestuur en hebben daarin een raadgevende stem.

ARTIKEL 15

 1. Adviseurs, behoudens de in artikel 4, derde lid, genoemde adviseur, worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn daarna eenmaal herbenoembaar.
 2. Een adviseur defungeert:
  a. door zijn overlijden;
  b. door het verlies over het vrije beheer over zijn vermogen;
  c. door zijn aftreden al dan niet volgens een rooster van aftreden;
  d. door ontslag door het bestuur.

VERGOEDINGEN


ARTIKEL 16

 1. De leden van het bestuur en adviseurs ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor door hen in de uitoefening van hun functie als bestuurder dan wel als adviseur gemaakte onkosten alsmede, met in achtneming van het hierna sub 2 bepaalde, een niet bovenmatig vacatiegeld, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.
 2. Leden van het bestuur die als zodanig zijn afgevaardigd door LTO/NOP, NVP, ANEVEI, NEPLUVI of COBK komen niet in aanmerking voor een vacatiegeld.
 3. De overige leden van het bestuur, alsmede de adviseurs, hebben het recht af te zien van het krijgen van een vacatiegeld.

SECRETARIS

ARTIKEL 17

 1. Het bestuur benoemt een secretaris, die geen lid is van het bestuur.
 2. De secretaris is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de stichting.
 3. De secretaris is tevens penningmeester van de stichting.
 4. Het bestuur kan te allen tijde de secretaris schorsen en ontslaan, na hem in de gelegenheid te hebben gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden.
 5. De secretaris is verplicht het bestuur geregeld op de hoogte te houden van de gang van zaken binnen de stichting. Hij woont de vergaderingen van het bestuur bij en heeft aldaar een adviserende stem, tenzij het bestuur anders beslist.
 6. De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen van het bestuur.

REGLEMENTEN


ARTIKEL 18

Het bestuur is bevoegd tot vaststelling of wijziging van reglementen die geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet.

FINANCIȄN

ARTIKEL 19

 1. Het bestuur beheert de geldmiddelen.
 2. Het bestuur stelt voor ieder boekjaar een begroting vast.
 3. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

ARTIKEL 20

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. De administratie van de stichting is voorts zo ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
  a. de aard en omvang van aan de bestuursleden en/of andere beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
  b. de aard en omvang van kosten die door de stichting zijn gemaakt voor verwerving van gelden en kosten van beheer, alsmede andere uitgaven van de stichting;
  c. de aard en omvang van het inkomen van de stichting en
  d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
 3. Het bestuur streeft er naar de beheerkosten van de stichting in redelijke verhoudingen te doen staan tot de bestedingen van de geldmiddelen van de stichting.
 4. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar brengt de secretaris-penningmeester van het bestuur een algemeen jaarverslag uit, en een financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.
 5. Het bestuur kan een registeraccountant of een andere deskundige aanstellen ter controle van de jaarstukken.
 6. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 4 vermelde bescheiden zeven jaar te bewaren.
 7. Het bestuur biedt het algemeen jaarverslag na vaststelling ter informatie aan aan het bestuur van de stichting AVINED.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING


ARTIKEL 21

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
 2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.
  Indien de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is niet voltallig is, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
 3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld.
  Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
  De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken.
 4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
  Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of een ander door het bestuur daartoe gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de vergadering.
  De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

ARTIKEL 22

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.
 3. Indien de vergadering waarin een besluit tot ontbinding van de stichting aan de orde is niet voltallig is, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
 4. Het bestuur is in geval van ontbinding belast met de liquidatie. Een batig saldo na liquidatie en vereffening van de stichting dien te worden besteed overeenkomstig haar doel, dan wel te worden overgedragen aan een instelling in de zin van artikel 6.33 lid 1 onderdeel b. van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
 5. Ingeval van een juridische fusie of –splitsing van de stichting mag haar vermogen alsmede de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.SLOTBEPALING


ARTIKEL 23

In alle gevallen waarin door deze statuten of de wet niet wordt voorzien beslist het bestuur.

Zoetermeer, 19 januari 2017

Op 19 januari 2017 zijn de statuten zodanig aangepast, dat ook de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK) een lid van het bestuur mag benoemen.