Beleidsplan

Doel

De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen (hierna te noemen Fonds) heeft statutair als doel het bevorderen van ontwikkelingen op het gebied van de dierlijke productie in het algemeen en de pluimveesector in het bijzonder.

Met name ontwikkelingen op het gebied van arbeid, diergezondheid, dierenwelzijn en productveiligheid worden door het Fonds gestimuleerd.

Conform artikel 13 van de statuten geeft het bestuur van het Fonds onderstaand aan op welke wijze beleid wordt gevoerd om invulling te geven aan de doelstelling van het Fonds.

Vermogensbeheer

Het Fonds heeft een vermogen van omstreeks € 4 miljoen, dat resteerde na de in 2004 doorgevoerde fusie van de toenmalige Stichting Fonds voor Pluimveebelangen met de Stichting Fonds Belangen Pluimveegezondheidszorg en nadat oude verplichtingen ten aanzien van het sociaal plan van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren waren afgewikkeld.

Het bestuur tracht het vermogen van het Fonds op het huidige peil te houden en gebruikt de gemiddelde opbrengsten van het vermogen over de jaren heen, als werkkapitaal.

De voorwaarden waarbinnen het beleggingsbeleid gestalte zal worden gegeven zijn vastgelegd in het Beleggingsstatuut.

Het beheer van het vermogen is in handen gelegd van de Rabobank te Amsterdam

Financieringsbeleid

Uitgaande van een gemiddeld rendement van 5 % is er jaarlijks ongeveer € 200.000 beschikbaar om projecten te ondersteunen.

Hoewel de statuten de ruimte bieden om ontwikkelingen in de dierlijke sector te ondersteunen, stelt het bestuur zich op het standpunt dat het vermogen van het Fonds in eerste instantie alleen dient te worden aangewend voor het stimuleren van ontwikkelingen van de Nederlandse pluimveehouderij. Dat impliceert dat te ondersteunen projecten gericht moeten zijn op de primaire pluimveeproductie, de verwerking, de afzet van pluimvee en pluimveeproducten of op ondersteunende projecten in de toeleverende industrie.

In 2016 heeft het bestuur besloten om vooral projecten die bijdragen aan de uitvoering van de door LTO Nederland/NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders uitgebrachte toekomstvisie “Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025” en de nadere uitwerking daarvan in de "Visie Pluimveesector circulair 2019" te ondersteunen.

Dat impliceert dat het Fonds de voorkeur geeft aan het financieren van goed onderbouwde projecten die gericht zijn op een toekomstbestendige verduurzaming van de pluimveesector, op verbetering van de voedselveiligheid, het dierenwelzijn, de pluimveegezondheid, de arbeidsomstandigheden dan wel op het verminderen van energieverbruik en emissies uit stallen.

Daarnaast blijft het Fonds bereid om projecten op het gebied van innovatie, verbetering van de concurrentiekracht en/of de samenwerking in de pluimveeketen te steunen.

Het Fonds financiert maximaal 50 % van de projectkosten. Voor goedgekeurde projecten die gericht zijn op het vergaren of verspreiden van kennis wordt in principe een subsidie beschikbaar gesteld. Voor projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van een digitaal - of materieel product wordt een renteloze lening beschikbaar gesteld. De lening dient, eventueel met een opslag, te worden terugbetaald zodra het in het project ontwikkelde product commercieel wordt verkocht in het buitenland. Het bestuur kan om hem moverende redenen de lening omzetten in een subsidie.

Het Fonds verleent geen financiële steun aan projecten die in het kader van regulier zoötechnisch- of veterinair onderzoek worden uitgevoerd.

Nadere invulling van de wijze van financieren van projecten is uitgewerkt in het op de website www.fondspluimveebelangen.nl gepubliceerde Financieringsprotocol.

Communicatie
Het Fonds publiceert over zijn activiteiten op de eigen website www.fondspluimveebelangen.nl. en brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van AVINED.