Beleggingsstatuut

Beleggingsstatuut

Het beleggingsstatuut van Stichting Fonds voor Pluimveebelangen (hierna te noemen het Fonds) richt zich op de randvoorwaarden waarbinnen het beleggingsbeleid gestalte krijgt. Het statuut is een schriftelijke weergave van een meerjarig strategisch beleggingsbeleid voor het beheer van het te beleggen vermogen van het Fonds. Dit beleggingsstatuut is een onderdeel van het beleidsplan van het Fonds.

Missie van het Fonds
Het Fonds heeft statutair als doel het bevorderen van ontwikkelingen op het gebied van de dierlijke productie in het algemeen en de pluimveesector in het bijzonder.

Met name ontwikkelingen op het gebied van arbeid, diergezondheid, dierenwelzijn en productveiligheid worden door het Fonds gestimuleerd.

Vermogensbeheer doelstelling Fonds

Het Fonds heeft voor haar te beleggen vermogen de navolgende vermogensbeheer doelstelling: instandhouding van het vermogen en het kunnen financieren van geselecteerde projecten. Op basis van de risicobeperkende strategie met een rendement op (jaar)basis van inflatiecorrectie (CBS) + 4%. Het rendement is te definiëren als de som van alle beleggingsinkomsten (rente en dividend), waardeverschillen van de beleggingen (gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten- en verliezen) en alle overige aan de beleggingen te relateren opbrengsten en kosten.

Definities

Beleggen
Beleggen is het beheren van of omzetten van liquide middelen in geldvorderingen (deposito’s, obligaties, onderhandse leningen etc.) en of zakelijke waarden (aandelen, onroerend goed etc.).

Strategische beleggingsmix
De strategische beleggingsmix is afgeleid van de beleggingsdoelstellingen en geeft de lange termijn verdeling (beleggingshorizon 5 tot 10 jaar) weer van de beleggingen over de diverse beleggingscategorieën.

Tactische beleggingsmix
De tactische beleggingsmix is de korte termijn (3 tot 12 maanden) verdeling van het vermogen over de toegestane beleggingscategorieën. De tactische beleggingsmix geeft de maximaal toegestane afwijkingen aan van de strategische beleggingsmix en wordt bepaald op basis van de rendementsverwachtingen van de verschillende beleggingscategorieën op korte termijn.

Vermogen
Alle gelden en andere activa welke door de Fonds niet gebruikt worden voor de bedrijfsvoering en die beschikbaar zijn om te beleggen.

Effecten
(Certificaten van) aandelen, obligaties, opties, futures, warrants en soortgelijke waardepapieren.

Vastrentende waarden
Onder vastrentende waarden worden verstaan: goed ter beurze verhandelbare leningen met een looptijd (bij aankoop) langer dan één jaar uitgegeven door Euro overheden, gegarandeerd door Euro overheden dan wel uitgegeven door andere debiteuren met een rating van tenminste BBB (Standard and Poor’s). Tevens worden hieronder verstaan beleggingsfondsen of institutionele beleggingspools die beleggen in vastrentende waarden. Vastrentende waarden beleggingen in andere valuta’s dan Euro zijn niet toegestaan.

Aandelen
Onder aandelen worden verstaan: verhandelbare aandelen in ondernemingen die zijn genoteerd aan de erkende beurzen. Hieronder worden ook verstaan beleggingsfondsen of institutionele beleggingspools die beleggen in aandelen.

Onroerendgoed aandelen
Onder onroerendgoed aandelen wordt verstaan: verhandelbare aandelen in onroerendgoedondernemingen die zijn genoteerd aan de erkende beurzen. Hieronder worden ook verstaan beleggingsfondsen of institutionele beleggingspools die beleggen in onroerendgoed aandelen.

Liquiditeiten
Onder liquiditeiten worden verstaan: liquiditeiten op de rekening en beleggingen in deposito’s met een maximale looptijd van één jaar.

Beleggingsfondsen
In het algemeen kan een beleggingsfonds worden omschreven als een door de participanten bijeengebracht vermogen dat door een beheerder collectief wordt belegd in Financiële Instrumenten. De beleggingen kunnen zich richten op bepaalde vermogenscategorieën zoals private equity, aandelen, obligaties, onroerend goed of een mix daarvan. Daarnaast bestaan er beleggingsfondsen die zich richten op bepaalde bedrijfstakken, grondstoffen, edelmetalen of valuta’s. Beleggen in een beleggingsfonds maakt het mogelijk om met een relatief klein bedrag een grotere spreiding binnen vermogenscategorieën te realiseren. Dit maakt over het algemeen het risico van de belegging kleiner dan wanneer wordt gekozen om direct in een bepaalde beleggingscategorie te beleggen.

Beleggingsfondsen kunnen (semi)open-end of closed-end zijn:
(Semi)open-end beleggingsinstellingen: de prijs is gebaseerd op de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling gecorrigeerd voor een op- of afslag.
Closed-end beleggingsinstellingen: de prijs is afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van de rechten van deelneming. Indien er op een gegeven moment, om welke reden dan ook, al dan niet tijdelijk, weinig kopers beschikbaar zijn, kan de mogelijkheid tot verkoop niet of slechts zeer beperkt aanwezig zijn.

Hedgefondsen
Hedgefondsen (ook hedgefunds genoemd) zijn een specifieke vorm van een beleggingsfonds. De fondsbeheerder tracht een optimaal rendement te realiseren onafhankelijk van de richting van de beurs (een absoluut rendementsbenadering). Een van de verschillen tussen hedgefondsen en klassieke beleggingsfondsen is dat hedgefondsen gebruik maken van een breder scala aan instrumenten en handelstechnieken.

Investments
Participaties in ondernemingen

Bepaling Strategische Beleggingsmix

De bepaling van de strategische beleggingsmix dient op dusdanige wijze te geschieden dat de samenstelling van de mix de lange termijn doelstelling niet in gevaar brengt. Het verdient de voorkeur dat bij de bepaling van de strategische beleggingsmix gebruik gemaakt wordt van de diensten van derden zoals de vermogensbeheerder of een investment consultant en dat bij de bepaling gebruik wordt gemaakt van Asset Liability Matching (ALM) technieken die gebruikelijk zijn binnen de financiële wereld. De strategische beleggingsmix dient een weergave te zijn van enerzijds het streven naar rendement en anderzijds de noodzakelijke voorzichtigheid die aansluit bij de beleggingsdoelstelling. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

  1. spreiding van de beleggingen over meerdere beleggingscategorieën;
  2. het totale risiconiveau van de beleggingen, in termen van potentiële koersfluctuaties, dient rekening te houden met het risico dat het Fonds kan lopen om aan haar doelstelling te blijven voldoen;
  3. zorgvuldige beheersing van het risiconiveau zowel tussen de afzonderlijke beleggingscategorieën als binnen de betreffende beleggingscategorie. Nadruk wordt gelegd op het behoud van het vermogen en stabiele groei op lange termijn (>5 jaar), en is minder gericht zijn op korte termijn vermogenswinsten.

Duurzaam beleggen

Bij de keuze van effecten zal niet uitsluitend worden gekeken naar financiële indicatoren maar zal ook rekening worden gehouden met de prestaties van de onderneming op het gebied van duurzaamheid.

Beleggingsraamwerk

Beleggingscategorie

Normweging (%)

Minimum

(%)

Maximum

(%)

Vastrentende waarden

50

40

70

Aandelen

45

30

60

Onroerendgoed aandelen

3

0

5

Liquiditeiten

2

1

5

Totaal

100

Bij dreigende overschrijding van de tactische bandbreedtes als gevolg van incidentele abrupte marktontwikkelingen zal de Beheerder direct in overleg treden met het bestuur van het Fonds. Indien het bestuur van het Fonds in voorkomende gevallen zou besluiten (tijdelijk) af te willen wijken van genoemde bandbreedtes, zal deze dat onverwijld schriftelijk bevestigen aan de Beheerder.

Benchmarks

Beleggingscategorie

Weging

Benchmark

Vastrentende waarden

50 %

Merrill Lynch EMU Direct Gov AAA-AA rated, iBoxx Corporate,
Barclays Euro Aggregate bonds

Aandelen

45 %

25% MSCI Europe total return Index,
MSCI Emerging Markets TR Index,
MSCI World TR AC

Onroerendgoedaandelen

3 %

Liquiditeiten

2 %

3-maands Euribor

Totaal

100 %

Richtlijnen

  1. Voor invulling van het beleggingsbeleid mag gebruik gemaakt worden van indexgerelateerde producten, institutionele beleggingspools en gespecialiseerde fondsen. Het bestuur van het Fonds is er mee bekend dat de Beheerder tevens optreedt als beheerder van beleggingsinstellingen en verstrekt toestemming om (een deel van) het vermogen te beleggen in deze door hem beheerde beleggingsinstellingen.
  2. Het is de Beheerder toegestaan in voorkomende gevallen in beperkte mate debetstanden aan te houden ten laste van het Vermogen in verband met het afwikkelen van beleggingstransacties.

Beperkingen

Het is de Beheerder niet toegestaan aandelen, obligaties of andere beleggingen (niet zijnde derivaten) te verkopen die geen onderdeel uitmaken van het Vermogen.

Het is de Beheerder niet toegestaan aandelen, obligaties of andere beleggingen te kopen van bedrijven of organisaties die zich bezighouden met kinderarbeid, wapenhandel of activiteiten die gericht zijn tegen de (pluim)veehouderij.

Het bestuur

  1. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid dat de beschikbare gelden op verantwoorde wijze belegd worden.
  2. Het bestuur onderbouwt het jaarlijks te voeren beleggingsbeleid.
  3. Het bestuur evalueert het gevoerde beleggingsbeleid jaarlijks en stelt het beleggingsbeleid indien nodig bij.
  4. Het bestuur van het Fonds stelt het raamwerk vast waarbinnen de externe vermogensbeheerder het vermogen beheert.
  5. Het bestuur draagt zorg voor de communicatie met de externe vermogensbeheerder en overhandigt de vermogensbeheerder een kopie van het meest recente beleggingsstatuut en bespreekt deze met de vermogensbeheerder. Indien noodzakelijk zal de vermogensbeheerder voor de noodzakelijke wijzigingen in de vermogensbeheerovereenkomst zorg dragen.

De externe vermogensbeheerder

Het beheer van de voor beleggingen beschikbare gelden zal ondergebracht worden bij, onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staande, externe vermogensbeheerder(s). De externe vermogensbeheerder dient binnen het door het bestuur geformuleerde raamwerk van beleggingsrichtlijnen middels een actief beleggingsbeleid een optimaal beleggingsresultaat te realiseren. De externe vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor zijn interne controlemaatregelen gericht op de juistheid en volledigheid van de beleggingen en inkomsten daaruit. Het bestuur van het Fonds wordt éénmaal per kwartaal op de hoogte gebracht van de performance van de beleggingsportefeuille via een kwartaalverslag. Deze rapportage bevat naast een vermogensvergelijking, een portefeuilleoverzicht en een transactieoverzicht. Minimaal éénmaal per jaar zal de vermogensbeheerder in een persoonlijke toelichting bij het bestuur uitgebreid de resultaten en het beleid bespreken. De vermogensbeheerder dient de door hem behaalde rendementen te presenteren conform de berekeningswijze zoals deze is voorgeschreven door de GIPS regelgeving. De vermogensbeheerder dient daarnaast zelf GIPS compliant te zijn.

De beheerder mag voor zijn werkzaamheden een vergoeding aan het Fonds in rekening brengen.