Gefinancierde projecten

Sinds het jaar 2000 zijn onderstaande projecten door het Fonds voor Pluimveebelangen of door de voormalige Stichting Fonds Belangen Pluimveegezondheidszorg gefinancierd:

2000

 1. Bijdrage van 2.500.000 gulden aan het Sociaal Plan van de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren dat is opgesteld in verband met het overnemen van de taken van de Gezondheidsdienst voor Pluimvee.
 2. Bijdrage van 24.750 gulden aan het project Kwantitatieve risicobeschrijving van Salmonella en Campylobacter in de pluimveeslachterij. Het project is uitgevoerd door VVDO en ID-DLO
 3. Bijdrage van 160.000 gulden aan het project Verhoogde incidentie van aviaire leukose in de vleeskuikenketen: kennis en diagnostiek voor de bestrijding.
  Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren en ID-DLO
 4. Bijdrage van 42.085 gulden aan het project Hoge afkeuring aan de slachtlijn i.v.m. ornitobacterium rhino tracheale. Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

2001

 1. Bijdrage van 195.500 gulden aan het project Beheersing van campylobacter in de vleeskuikenhouderij. Het project is uitgevoerd door VVDO en ID-DLO.
 2. Bijdrage van 121.884 gulden aan het project Tracering van campylobacter door middel van genotypering. Het project is uitgevoerd door TNO.
 3. Bijdrage van 238.800 gulden aan het project .Genotypering en genetische variabiliteit van campylobacter. Het project is uitgevoerd door ID-DLO, enTNO.
 4. Bijdrage van 100.000 gulden aan het project Voortzetting onderzoek gewrichtsamyloïdose.Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 5. Bijdrage van 48.960 gulden aan het project Campylobacter transmissie-experimenten.
  Het project is uitgevoerd door ID Lelystad.


2002

 1. Bijdrage van € 14.630 aan het project M.g. onderzoek: Epidemiologie en vaccinatie transmissiestudies, dat is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 2. Bijdrage van € 26.000 aan het project M.g. onderzoek: monitoring, risico-analyse en antibioticum gevoeligheid, dat is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 3. Bijdrage van € 40.626 aan het project Marek onderzoek. Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 4. Bijdrage van € 128.648 aan het project Locomotieproblemen bij de kip, dat is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren
 5. Bijdrage van € 26.200 aan het project Luchtweginfecties en pootproblemen bij kalkoenen. Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 6. Bijdrage van € 58.866 aan het project Aviaire influenza en NCD in de bedrijfspluimveehouderij.
  Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 7. Bijdrage van € 7.650 aan het project Betrouwbaarheid van monstername voor bacteriologisch onderzoek in de reproductiesector. Het project is uitgevoerd door ID-DLO.

2003

 1. Bijdrage van € 10.000 aan het project Alternatief slachtprocedé in de kalkoenhouderij.
  Het project is uitgevoerd door het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij.
 2. Bijdrage van € 118.750 aan het project Vaccinatie transmissie studie Mg.
  Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 3. Bijdrage van € 22.776 aan het project De betekenis van adeno-kippevirussen voor de Nederlandse pluimveesector. Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

2004

 1. Bijdrage van € 49.900 aan het project Overleving van AI-virus in pluimveemest, op eieren en in insecten. Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 2. Bijdrage van € 141.400 aan het PPE-pluimveegezondheidszorgonderzpoek. Het programma is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

2005

 1. Bijdrage van € 13.774 aan het project Aviaire influenza:verspreiding van pathogene kiemen via stof in en vanuit pluimveestallen. Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 2. Bijdrage van € 47.316 aan het project Escherichia coli-infecties bij leggende hennen.
  Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 3. Bijdrage van € 33.074 aan het project Decontaminatie pluimveevlees.
  Het project is uitgevoerd door het RIVM.
 4. Bijdrage van € 91.483 aan het project Oorzaken van en oplossingen voor het optreden van huid- en veerbeschadigingen bij vleeskuikenmoederdieren tijdens de legperiode. Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 5. Een bijdrage van € 75.681 aan het project Productie- en gezondheidsproblemen bij alternatief gehuisveste leghennen. Het project is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
 6. Bijdrage van € 21.010 aan het project Opstellen strategisch plan en businessplan marktconcept traaggroeiend Vleeskuiken (Boerenkip). Het proejct is uitgevoerd door de ZLTO.
 7. Bijdrage van € 20.892 aan het project Klinische inspectie vleeskuikens. Het project is uitgevoerd door Flandrex en de Intervisiegroep Pluimvee Brabant.

2006

 1. Bijdrage van € 296.495 aan het vierjarig promotieonderzoek Kuikenvitaliteit als basis voor de ontwikkeling van een broederijmonitoringsprotocol ter ondersteuning van bedrijfs- en ketenmanagement. Het project is uitgevoerd door de Leerstoel Bedrijfseconomie van Wageningen UR.
 2. Bijdrage van € 47.779 aan het project Risico's in de pluimveehouderij,
  Het project is uitgevoerd door het instituut voor Risico Management in de Agrarische Sector (IRMA)
 3. Bijdrage van € 14.436 aan het startkapitaal van de onderlinge verzekeringsmaatschappij OVOPOL.

2007

 1. Bijdrage van € 326.500 aan het project Ontwikkelen van de Attract and Kill Methode om vogelmijt te bestrijden, dat is uitgevoerd door het Laboratorium voor Entomologie van Wageningen UR en het project Biologische bestrijding van rode bloedluis op pluimveebedrijven dat is uitgevoerd door het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosystemen Dynamica van de Universiteit van Amsterdam.
 2. Bijdrage van € 52.500 aan het project Welzijn van vleeskuikenouderdieren in kooihuisvestings-systemen. Het project is uitgevoerd door Animal Science Group Wageningen UR en het Innovatieplatform vermeerderaars Nederland.
 3. Bijdrage van € 40.000 aan het project De afzet van hennen en hanen verdient een pluim!.
  Het project is uitgevoerd door Novi-Pluim BV.
 4. Bijdrage van € 87.863 aan het project Verhoging lijnsnelheid in pluimveeslachterijen.
  Het project is uitgevoerd door VHP Ergonomie.
 5. Bijdrage van € 43.174 in de productiekosten van het boek Kipsignalen. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Roodbont BV te Zutphen.

2008

 1. Bijdrage van € 110.250 aan het project Quality Time stal.
  Het project is uitgevoerd door Animal Sciece Group Wageningen UR en Jansen Poultry Equipment.
 2. Bijdrage van € 28.798 voor een marktonderzoek eieren dat is uitgevoerd door GfK.
 3. Bijdrage van € 10.000 aan het project Multiple objective optimisation of risk management strategies for AI. Het project is uitgevoerd door de Leerstoelgroep Bedrijfseconomie van Wageningen UR

2009

 1. Bijdrage van € 61.669 aan het project Haalbaarheidsstudie naar een innovatief marktconcept voor het diervriendelijk geproduceerde Veluws gezondheid Ei.
  Het project is uitgevoerd door Rondeel BV, Eggnovation Centre Holland en Brandsters, Amsterdam.
 2. Bijdrage van € 10.000 aan het project Mobilizing the latent consumer demand for animal-friendly product: an interdisciplinary system approach to support stakeholders decision making.
  Het project is uitgevoerd door de Leerstoel Bedrijfseconomie, Wageningen UR.
 3. Bijdrage van € 12.491 voor de organisatie van de pluimvee-innovatiedag "Kip van Columbus". georganiseerd door Eggnovation Centre Holland en Dutch Poultry Centre.
 4. Bijdrage van € 16.486 aan het project Multifunctioneel bedrijfssysteem voor vleeskuikens.
  Het project is uitgevoerd door LTO Noord en Animal Science Group Wageningen UR
 5. Bijdrage van € 86.863 aan het project Verdoven van slachtpluinvee.
  Het project is uitgevoerd door Tiel Engineering B.V. te Tiel.
 6. Renteloze achtergestelde lening van € 108.930 verstrekt aan Tiel Engineering te Tiel voor het ontwikkelen van een prototype "kop-direct-verdover'". De lening moet per verkocht apparaat met
  € 5.000 worden afgelost. De verplichtingen zijn later overgenomen door Top Kip BV te Enschede.
 7. Bijdrage van € 40.000 verstrekt aan het PPE voor het ontwikkelen van een systeem voor het vastleggen van eistromen ten behoeve van IKB Ei.

2010

 1. Bijdrage van € 12.500 voor de organisatie van de pluimvee-innovatiedag "Kip van Columbus". georganiseerd door Eggnovation Centre Holland en Dutch Poultry Centre.
 2. Bijdrage van € 142.585 aan Viscon BV te 's-Gravendeel voor het ontwikkelen van een systeem voor in ovo seksen van kuikenembryo's.

2011

 1. Bijdrage van € 1.040 voor een onderzoek naar de werkzaamheid van een multiple bacillus spp. cultuur tegen een challenge met Salmonella bij pluimvee. Het project is uitgevoerd door Animal Science Group Wageningen UR
 2. Bijdrage van € 12.500 aan het PPE ter financiering van het prijzengeld voor de door het PPE uit te reiken MVO-awards.
 3. Bijdrage van € 25.000 voor het project Onderzoek naar de percipatie van biologische pluimveeproducten en naar de mogelijkheden tot verbetering daarvan. Het project is uitgevoerd door LEI-Wageningen UR.
 4. Bijdrage van € 2.150 voor het aanpassen van de programma-apparatuur voor het gebruik van keteninformatie t.b.v. de Stichting Bravo Pluimvee.

.2012

 1. Aanvullende renteloze achtergestelde lening van € 150.000 verstrekt aan Top Kip BV te Enschede voor het doorontwikkelen van de "kopverdover-intsllatie". In 2009 is reeds een lening verstrekt van
  € 108.930. Met Top Kip BV is overeengekomen dat per in het buitenland afgeleverde kopverdover-installatie de in totaal verstrekte lening met € 17.500 zal worden afgelost.
 2. Renteloze lening van € 200.000 verstrekt aan Coop De Heibloem Eieren U.A. te Oirschot voor het project Lekker'nei Kempische boerenomeletten. In 2014 is het project voortijdig beeindigd omdat er omvoldpende resultaat werd geboekt. Van de toegezegde lening was € 80.000 beschikbaar gesteld. De lening is omgezrt in een subsidie van € 80.000.
 3. Bijdrage van € 50.800 aan het project Haalbaarheidsonderzoek naar een doorgroeistal voor leghennen. Het project is uitgevoerd door Lifestyle Eggs B.V. te Zeist.
 4. Bijdrage van € 10.000 aan een pilotonderzoek naar het effect van hygiënemaatregelen op besmettingen met ESBL's op pluimveebedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd door het CVI-Wageningen UR.
 5. Bijdrage van € 19.900 aan het project Perspectief voor het ontwikkelen voor een duurzame vleeskuikenproductie. Het onderzoek is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in Driebergen.
 6. Bijdrage van € 9.892 aan het project Milieuprestaties van de Nederlandse vleeskuikenproductieketen: trends en innovaties. Het project is uitgevoerd door Blonk Milieu en Advies BV te Gouda.

2013

 1. Bijdrage van € 99.000 aan een ontwikkelingssamenwerkingsproject in Ethiopië. Het project is uitgevoerd door het samenwerkingsverband Holland Africa Poultry Partners.
 2. Bijdrage van € 484.000 aan het vierjarige project ESBL attributie onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het CVI-Wageningen UR, de Universiteit van Utrecht, de Gezondheidsdienst voor Dieren en de Vion Food Group.
 3. Bijdrage van € 50.000 aan het proiect Gevolgen voederaanpassingen in de opfokfase op het verenpikgedrag van leghennen. Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de bijdrage is dat STW het meerjarige project financiert. Het project zal worden uitgevoerd door Livestock Science Wageningen UR. Het project zal in 2017 van start gaan.
 4. Bijdrage van € 50.000 aan het project Bomen voor Buitenkippen. Het project is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in Driebergen.
 5. Bijdrage van € 5.000 aan het project Bevordering van de consumptie van Nederlands eendenvlees. Het project is uitgevoerd door de heer Van Tuijl, Helvoirt.
 6. Bijdrage van € 56.400 aan het project Verkenning toepassing insectenmeel in pluimveevoeders.
  Het project is uitgevoerd door Coppens Diervoeding Helmond, Vitelia Voeders BV Oirlo en Ruig & Zn. Oostzaan.
 7. Bijdrage van € 36.550 aan het project Ontwikkeling vaccin tegen blackhead.
  Het project wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

2014

 1. Renteloze lening van € 200.000 verstrekt aan Vencomatic Group B,V. te Eersel voor het project Ontwikkeling van een systeem voor mechanische bestrijding van vogelmijt (bloedluis). De lening dient afgelost te worden vanaf het moment dat het ontwikkelde systeem voor het eerst in buitenlandse pluimveestallen wordt geplaatst.
 2. Bijdrage van € 10.000 aan de oprichtingskosten van de International Egg Foundation (IEF). De IEF is gelieerd aan de International Egg Commission en bevordert de leghennenhouderij in ontwikkelingslanden.
 3. Bijdrage van € 155.000 aan het departement Plantenwetenschappen van Wageningen UR voor het ontwikkelen van een pluimveerobot die onder andere in staat is in pluimveestallen grondeieren te rapen.
  Wageningen UR zal de ontwikkelde kennis pas aan derden beschikbaar stellen nadat die derde partij een overeenkomst met de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen heeft gesloten over het terugbetalen van de door het Fonds beschikbaar gestelde bijdrage.
 4. Bijdrage van € 10.515 aan de productiekosten van een herdenkingsboek over de door het Productschap Pluimve en Eieren in het verleden uitgevoerde reclame-activiteiten voor de afzet van pluimveevlees en eieren. Het boek is geproduceerd door Uitgeverij Caplan te Arnhem.

2015

 1. Bijdrage van € 140.000 aan het project Duurzaam eiwit uit Europese bronnen dat in de jaren 2016 - 2018 zal worden uitgevoerd door CAH Vilentum Hogeschool in Dronten.
 2. Renteloze lening van € 199.610 beschikbaar gesteld aan AVINED te Zeist voor het financieren van een aantal door de Gezondheidsdienst voor Dieren uit te voeren onderzoekprojecten.
  AVINED dient de lening af te lossen zodra aan de pluimveehouders op basis van een AVV een heffing kan worden opgelegd ter financiering van de uitgevoerde onderzoekprojecten.

2016

 1. Bijdrage van 50% van de projectkosten tot een maximum van € 22.742 aan het project Onderzoek naar de effecten van voeding in het vroege leven op de ontwikkeling van de immuniteit van eendagskuikens. Het project wordt uitgevoerd door Coppens Diervoeder B.V. te Helmond

2017

 1. Een lening van € 43.250 met een looptijd van vijf jaren aan een door In Ovo b.v. te Leiden op te richten nieuwe b.v. voor het verder ontwikkelen van een systeem waarmee de kuikenbroederijen veel meer informatie kunnen vergaren over het verloop van het broedproces en op grond daarvan maatregelen kunnen treffen die het broedresultaat kunnen verbeteren.

2018

 1. Aan LTO Noord Projecten is een subsidie toegezegd van € 8.349 (incl, btw) voor het uitvoeren van werkzaamheden die nodig zijn voor het tijdig bij de Europese Commissie indienen van een verzoek tot financiering van Europees bloedluisonderzoek.
 2. Aan Wageningen Livestock Research is voor het project “Verlaging endotoxine uitstoot met gezondheidsbevordering in vleeskuikens door aanpak aan de bron” een bijdrage van € 10.000 per jaar gedurende vier jaar toegezegd,
 3. Aan AVINED is een subsidie van €30.250 toegezged voor drie Aviaire Influenza gerelateerde projecten Het betreft de porpjecten “Pilot bioserurity onderzoek voor strategische aanpak dreiging van vogelgriep” (€ 16.917), “Aviaire influenza en windbreekgaas” (€ 5.000) en “Effect praktische mogelijkheden van laser voor vogelwering” (€ 8.333).
 4. Voor het project ”Vaststellen effect micro-alg op gezondheid en dierprestaties van vleeskuikens” is aan Phycom b.v. te Nijkerk een subsidie van € 41.000 excl btw toegezegd.

2019
1. Aan Avingstan B.V. Te Veenendaal wordt voor het voor de opbouw en uitbreiding van een verkooporganisatie die gericht is op de verdere ontwikkeling van een larvenbroederij en op deafzet van valorisatiemachines waarin pluimveehouders larven kunnen laten opgroeien om ze daarna te gebruiken als voeding voor het door hen gehouden pluimvee een lening van € 50.000 beschikbaar gesteld. De lening heeft een looptijd van vijf jaren waarbij vanaf 1 juni 2021 rente in rekening zal worden gebracht.

1.Totaal bijdragen vanaf 2000

2000 2.726.835 gulden
2001 705.144 gulden
Totaal 3.431.979 gulden = € 1.557.364
2002 € 302.620
2003 € 151.526
2004 € 191.300
2005 € 303.230
2006 € 358.710
2007 € 550.037
2008 € 149.048
2009 € 336.439
2010 € 155.085
2011 € 40.690
2012 € 320.592
2013 € 774.950
2014 € 375.515
2015 € 339.610
2016 € 22.742
2017 € 43.250
2018 € 128.209


Totaal € 6.100.917