Nieuws

Bestuursvergadering 5 december 2019

In deze vergadering heeft het bestuur aandacht besteed aan de beleggingsportefeuille en het beleggingsstatuut. Besloten is om hier nu geen wijzigingen in door te voeren, maar er medio 2020 weer met de Rabobank over te spreken. Dan zal ook het beleggingsstatuut aan de orde komen. Verder zijn diverse projecten besproken. Mbt de twee projecten die al in de september vergadering aan de orde kwamen, is het standpunt van het bestuur mbt een financiële bijdrage niet gewijzigd. Verder wordt een aanvraag voor een bijdrage voor het project “precisievoeding opfokleghennen” niet gehonoreerd.
Het bestuur besloot wel om een financiële bijdrage te verstrekken aan de projecten :
Automatisch vaccineren van opfokleghennen : € 47.500 als renteloze lening die op basis van eventuele verkoop aan het buitenland (deels) terugbetaald dient te worden
Factsheets vleeskuiken en eiersector : een subsidie van € 18.000.

Bestuursvergadering 5 september 2019

De heer Sneep heeft de voorzittershamer overgenomen van de heer Gijsen, die na het overlijden van de heer Odink tijdelijk als voorzitter van het bestuur heeft gefunctioneerd.
Het bestuur heeft besloten om de hoogte van de vergadervergoeding voor leden en adviseurs van het bestuur die door het bestuur zijn benoemd vast te stellen conform de door de Sociaal Economische Raad in 2018 vastgestelde bedragen voor vergadervergoedingen.
Het bestuur benoemt de heer ir. J.N. Schouwenburg te Leiden tot secretaris/penningmeester van het bestuur. Hij zal de functie in de eerstvolgende bestuursvergadering van de huidige secretaris overnemen.
Omdat de heer Huirne wegens wijziging van zijn functie heeft aangegeven te willen stoppen als adviseur van het bestuur is besloten om aan mevrouw dr. ir. F.R. Leenstra te Lelystad te vragen adviseur van het bestuur te worden.
De kwartaalrapportage met betrekkimng tot de effectenportefeuille is voor kennisgeving aangenomen. Met vertegenwoordigers van de Rabobank is gesproken over enkele aanpassingen in het in de vorige vergadering vastgestelde beleggingsstatuut. De Rabobank zal daarvoor een voorstel doen en zal aangeven op welke wijze de beleggingsportefeuille zodang kan worden ingericht dat voorkomen wordt dat belegd wordt in bedrijven c.q. fondsen die kinderarbeid niet uitsluiten.
Aan de projectleider van het project "Effect of graded levels of microalgae in the diet on performance and health status of broilers” zal gevraagd worden om een Nederlandstalig verslag van het project. Op basis van dat verslag zal worden bezien of een aanzienlijk grootschaliger vervolgproject zal worden gesubsidieerd.
Het bestuur is bereid subsidie beschikbaar te stellen aan het project "Real-monitoring emissies pluimveehouderij" mits ook de toeleverende industrie een acceptabele financiele bijdrage aan de financiering van het project zal leveren.

Bestuursvergadering 21 mei 2019

Het bestuur heeft de heer A. (Adam) Sneep te Breda benoemd tot voorzitter. De heer Sneep zal in de eerstvolgende vergadering van het bestuur in functie treden.
De aftredende voorzitter, i.c. de heer Gijsen, zal als lid van het bestuur aanblijven tot maart 2020, als hij aftredend en niet herbenoembaar is als bestuurslid.

De jaarrekening over 2018 is besproken en goedgekeurd. Door toewijzing van subsidies ter grootte van € 198.107 aan een aantal projecten en een zeer matig beursjaar is het vermogen van het Fonds afgenomen en bedraagt op 31 december 2018 € 3.875.927.
Het bestuur heeft een door Rabobank uitgebrachte portefeuilleanalyse besproken.
Voorts is het Beleggingsstatuut vastgesteld en daardoor ook het Beleidsplan aangepast. Beide documenten zijn op de website gepubliceerd.

Bestuursvergadering 7 maart 2019

Omdat de voorzitter in 2018 heeft aangegeven zijn functie voor maximaal één jaar te willen vervullen en de secretaris heeft aangegeven voor het eind van 2019 zijn functie te willen overdragen, besluit het bestuur dat na afloop van de vergadering overleg zal worden gevoerd over de toekomstige invulling van beide functies.

De heren Wolleswinkel en Huirne waren aftredend als adviseur. Beide heren worden als zodanig herbenoemd. Het adviseurschap van de heer Wolleswinkel wordt gekoppeld aan zijn voorzitterschap van Dutch Poultry Centre en de heer Huirne, die vanuit zijn functie bij Rabobank als adviseur fungeerde en daar van functie is veranderd, is voor één jaar herbenoemd.

Het jaarverslag over 2018 is vastgesteld. Het verslag is elders op deze site te downloaden.

Met vertegenwoordigers van de Rabobank is gesproken over het vermogensbeheer. Afgesproken is dat een beleggingsstatuut zal worden opgesteld en dat de Rabobank voor elke bestuursvergadering een portefeuille-analyse aan zal leveren.

Het bestuur heeft kennis genomen van de rapportage van Aeres over het project "Duurzaam eiwit uit Europese bronnen". Het bestuur vindt het niveau van het uitgevoerde onderzoek onvoldoende overtuigend om financieel bij te dragen aan een vervolg project.

Het bestuur heeft kennis genomen van het projectplan Avingstan B.V.. Het project beoogd de afzet te verzorgen van apparatuur waarmee pluimveehouders larven kunnen kweken die gebruikt kunnen worden als diervoeder.
MIts de indiener nader inzicht kan verschaffen aan de risico's van het project is het bestuur bereid een lening van € 50.000 beschikbaar te stellen.

Bestuursvergadering 6 december 2018


Het bestuur heeft kennis genomen van de laatste ontwikkelingen inzake het vermogensbeheer en de ontwikkeling van het rendement daarvan.

Aandacht is besteed aan enkele projecten waarvoor in het recente verleden financiering is toegezged, zoals:
a. het Q-perch project van Vencomatic ontwikkelt zich positief;
b. het onderzoek van Wageningen UR naar het economische management van AI-bestrijding in Nederland lijkt niet van de grond te komen;
c. het onderzoek van Wageningen UR en Lohmannn Tierzucht naar het effect van voeding op jonge leeftijd op het verenpikgedrag van volwassen leghennen kampt met problemen omdat de Centrale Commissie Dierproeven op, voor het bestuur onbegrijpelijke redenen, de voor het project noodzakelijke dieproeven heeft verboden;
d. het onderzoek van Wageningen UR en enkele bedrijven uit de pluinveesector naar het verminderen van endotoxine-uitstoot bij vleeskuikens kan pas starten als het TKI-bureau een positieve beslissing neemt over financiering van het project. Medio december 2018 wordt die beslissing verwacht;
e. De indieners van een project naar het effect van vroege voeding en transport op het welzijn van vleeskuikens, hebben niet gereageerd op een aanbid van het bestuur tot financiering van het project.
f. Het project EVE van In Ovo BV verloopt voorspoeding en is veekbelovend.

Het bestuur heeft besloten een bedrag van € 41.000 excl btw beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar het gebruik van micro-alg in vleeskuikenvoer. Medefinancier van het project is LTO Noord Fondsen en het project wordt uitgevoetd door Phycom BV te Nijkerk in samenwerking met Wageningen UR.

Tenslotte is besloten in 2019 te vergaderen op 7 maart, 21 mei, 5 september en 5 december.Bestuursvergadering 25 september 2018

Het bestuur heeft een discussie gevoerd in hoeverre het in het kader van "goed bestuur" correct is dat enkele leden van het bestuur in sectorale commssies mee beslissen over het belang dat sommige projecten hebben voor de sector en in het bestuur van het Fonds mee beslissen over de vraag of het Fonds al dan niet zal bijdragen aan de financiering van die projecten.
Het bestuur is van mening dat er sprake is van verschillende verantwoordelijkheden en acht het geen bezwaar dat enkele leden van het bestuur op de ene plaats over het sectorale belang van een project en elders over de financiering van dat project mee beslissen. Dat is temeer het geval omdat het bestuur ook enkele onafhankelijke leden en een paar onafhankelijke adviseurs heeft.

In de vergadering heeft het bestuur de jaarrekening 2017 vastgesteld Door het toekennen van enkele subsidies is in 2017 een negatief resulaat van € 75.141 gerealiseerd.

Enkele vertegenwoordigers van de Rabobank hebben een presentatie over het vermogensbeheer voor het Fonds gegeven.

Aan het bestuur zijn negen nieuwe financieringsverzoeken voor projecten voorgelegd, waarvan er vooralsnog drie zijn gehonoreerd. Het betreft drie projecten die zijn voorgesteld door AVINED en die alle drie betrekking hebben op onderzoek naar maatregelen om besmettingen met aviaire influenza te weren. De totaal toegezegde subsidie bedraagt € 30.250.

Twee verzoeken zijn aangehouden tot nadere informatie beschikbaar is en bij één verzoek is besloten geen subsidie beschikbaar te stellen maar desgewenst is het bestuur wel bereid een lening beschikbaar te stellen.
Drie verzoeken om een financiele bijdrage zijn afgewezen.


Bestuursvergadering 5 juni 2018

Het bestuur heeft aandacht besteed aan het overlijden van de heer Odink. Daarna is de heer R.J. Gijsen te Maarssen benoemd in de door het overlijden van de heer Odink ontstane vacature van voorzitter van het bestuur.
De heer Gijsen is als voorzitter in 2019 aftredend en heeft aangegeven het voorzitterschap niet langer dan één jaar te willen vervullen. Het bestuur zal in 2019 beslissen of de vacature van voorzitter dan intern of extern zal worden ingevuld.

In de vergadering is kennis genomen van de concept jaarrekening over 2017 en van een analyse van de effectenportefeuille.

Verzoeken om subsidie in de productiekosten van de Nederlandstalige boeken Ouderdiersignalen en Broederijsignalen zijn aangehouden omdat eerst zal worden nagegaan in hoeverre er bij betrokken sectore behoefte aan die boeken is, temeer omdat er Engelstalige versies van beschikbaar zijn.

Overlijden voorzitter

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
plotseling overlijden van onze voorzitter

Berend Jan Odink

Jan was sinds 2010 lid en sinds maart 2015 de inspirerende
voorzitter van het bestuur.

Het bestuur wenst Tineke, de kinderen, hun partners en de
kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het grote verlies

3 mei 2018,
Bestuur Stichting Fonds voor Pluimveebelangen
H.B.A. Hulsbergen, secretaris

De komende vergaderingen van het bestuur zullen worden gehouden op:

16 april 2020 en medio september 2020

Verzoeken om projectfinancieringen moeten uiterlijk drie weken voor een vergaderdatum door het secretariaat zijn ontvangen om in de vergadering te kunnen worden behandeld.