Financieringen

De Stichting Fons voor Pluimveebelangen ondersteunt innovatieve ontwikkelingen in de pluimveesector.

Het bestuur heeft in dat verband een Financieringsprotocol opgesteld, dat hieronder is afgedrukt.
De regeling Financiele bijdragen en een format voor het aanvragen van ondersteuning kunnen worden gedownload.

Financieringsprotocol

 1. De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen (hierna te noemen Fonds) heeft statutair als doel het bevorderen van ontwikkelingen op het gebied van de dierlijke productie in het algemeen en de pluimveesector in het bijzonder.
  Met name ontwikkelingen op het gebied van arbeid, diergezondheid, dierenwelzijn en productveiligheid worden door het Fonds gestimuleerd.
 2. Het Fonds heeft de mogelijkheid ook andere ontwikkelingen, voor zover ze in de ruimste zin van het woord verband houden met ontwikkelingen in de pluimveesector, te stimuleren. Daarbij hebben projecten op het gebied van innovatie, verbetering van de concurrentiekracht en/of de samenwerking in de keten en bevordering van de factor arbeid de voorkeur.
 3. Het Fonds verleent geen financiële steun aan projecten die in het kader van regulier zoötechnisch- of veterinair onderzoek worden uitgevoerd.
 4. Het Fonds financiert maximaal 50 % van de projectkosten. Voor projecten die gericht zijn op het vergaren of verspreiden van kennis wordt een subsidie beschikbaar gesteld. Voor projecten die gericht zijn op het ontwikkelen van een digitaal - of materieel product wordt een renteloze lening beschikbaar gesteld. De lening dient, eventueel met een opslag van maximaal 25 %, te worden terugbetaald zodra het in het project ontwikkelde product wordt verkocht.
  Het Fonds kan voor het terugbetalen van de lening betalingsregelingen treffen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het leveren van producten aan bedrijven in Nederland, dan wel het exporteren van het ontwikkelde product.
 5. Gewoonlijk zal voor een project maximaal € 50.000 beschikbaar worden gesteld. Indien een project een looptijd over meerdere jaren heeft, zal per jaar maximaal € 50.000 beschikbaar worden gesteld.
 6. Het Fonds publiceert tenminste twee keer per jaar termijnen waarbinnen nieuwe aanvragen voor een financiering kunnen worden ingediend bij het Fonds.
  Het Fonds behoudt zich het recht voor om ontvangen projectvoorstellen voor advies aan deskundigen voor te leggen.
  Aanvragers die hun projectvoorstel vertrouwelijk willen houden dienen dit in de aanvraag mee te delen.
 7. Het Fonds zal binnen twee maanden na het einde van de gepubliceerde aanvraagperiode een beslissing nemen over het al dan niet beschikbaar stellen van de gevraagde financiering aan projecten die in de betreffende aanvraagperiode zijn ingediend en de aanvrager informeren over het genomen besluit.
 8. Bij het nemen van een besluit zal het Fonds rekening houden met het beschikbare financieringsbudget, de waarde voor de pluimveesector van de te ontwikkelen kennis, c.q. het te ontwikkelen product, het risico op het welslagen van het project en de invloed die het projectresultaat kan hebben op het imago van de pluimveesector.
 9. Het Fonds zal de toegezegde financiële steun betaalbaar stellen nadat een projectverslag als bedoeld in artikel 9, tiende lid van de regeling financiële bijdragen is ontvangen. Dit laat het beschikbaar stellen van voorschotten tot maximaal 80 % van het toegezegde financieringsbedrag onverlet.
 10. In publicaties over door het Fonds gefinancierde projecten dient te worden vermeld dat het project mede door het Fonds is, c.q. wordt gefinancierd.
 11. Het Fonds behoudt zich het recht voor om de resultaten van een gefinancierd project te publiceren.
 12. Het Fonds is bevoegd om, om hem moverende redenen, af te wijken van dit financieringsprotocol.
 13. Tegen beslissingen van het Fonds op aanvragen voor een projectsubsidie is geen beroep mogelijk.
 14. De regeling financiële bijdragen van het Fonds (bijlage) is van toepassing op de projecten die door het Fonds financieel worden ondersteund.

De regeling financiele bijdragen kan hier worden gedownload

Het format voor het indienen van een verzoek om ondersteuning kan hier worden gedownload.

Verzoeken om projectfinancieringen moeten uiterlijk drie weken voor een vergaderdatum door het secretariaat zijn ontvangen om in de vergadering te kunnen worden behandeld.